Leuchtenbergia principis JMH+FA (also by 100)
1Leuchtenbergia principis JMH+FA (also by 100)