Lepidoryphantha macromeris v. runyonii ©JLcoll.816
1Lepidoryphantha macromeris v. runyonii ©JLcoll.816